Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

11.05.2017
 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προσκαλεί στην υποβολή αιτήσεων για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων» (Energy Resources Technologies and Management)”, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων”  (ΦΕΚ Β’ 1280/05-05-2016), έχει διάρκεια τρία (3) εκπαιδευτικά εξάμηνα και προσφέρει στους φοιτητές στέρεα επιστημονική γνώση αλλά και πρακτικές δεξιότητες στις τεχνολογίες και την διαχείριση ενεργειακών πόρων (ορυκτών και σε συνδυασμό με ανανεώσιμους).

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (90 ECTS). Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Ελληνική και/ή η Αγγλική (ανάλογα με τον αριθμό αλλοδαπών φοιτητών).

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. είναι έως σαράντα (40) ανά έτος.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Διπλωματούχους Μηχανικούς Σχολών Πολυτεχνείων ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων, Πτυχιούχους Σχολών Θετικών Επιστημών, Πτυχιούχους Τμημάτων Περιβάλλοντος, Πτυχιούχους Σχολών Τεχνολογίας Υλικών των Πανεπιστημίων. Επίσης, γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφών επιστημονικών χώρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ με συναφές αντικείμενο, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές  μέχρι και την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Διεύθυνση: 1ο Παλιό Γυμνάσιο Καστοριάς, Καραβαγγέλη 3, Α’ Όροφος, 52100 Καστοριά, Τ.Κ. 52100 τηλ. επικοινωνίας  24610 56762) 

 


 

Πληροφορίες μεταπτυχιακού

Φορέας υλοποίησης : Παμεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Θεματικό πεδίο : Μηχανικοί


Share