Φοιτητικός διαγωνισμός σχεδιασμού λογότυπου για το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων

11.05.2017
 

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2017 ο διαγωνισμός για την επιλογή λογοτύπου του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός, απευθύνεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελούμενη από τούς:

Γαργαλιάνος Σταμάτης, Μέλος ΔΕΠ ΠΤΝ

Mπούζας Βασίλειος, Μέλος ΔΕΠ ΤΕΕΤ

Παλαιγεωργίου Γεώργιος, Μέλος ΔΕΠ ΠΤΔΕ

 

 1. 1.    Αντικείμενο του διαγωνισμού

Η πρωτοτυπία, η έμπνευση και ο συμβολισμός είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να αποτυπώνονται στο λογότυπο του Γραφείου Διασύνδεσης.

Θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο , επιδεκτικό σε σμίκρυνση και σε μεγέθυνση χωρίς να χάνει την επικοινωνιακή του δύναμη.

 

 1. 2.    Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Στο λογότυπο θα πρέπει να αναγράφεται το κείμενο “Γραφείο Διασύνδεσης”
 • Να υπάρχει πρόβλεψη για μονόχρωμη, δίχρωμη, πολύχρωμη εφαρμογή
 • Να είναι λειτουργικό στη χρήση του ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή (π.χ. ιστοσελίδα, πινακίδες, αφίσες, έντυπα κλπ)

 

 1. 3.    Όροι του διαγωνισμού
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την απόλυτη αποδοχή της προκήρυξης και των όρων του διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της κριτικής επιτροπής.
 • Δικαίωμα συμμέτοχής έχουν οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 • Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή/και ομαδικές.
 • Στο διαγωνισμό δεν μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συγγενική σχέση (έως β’ βαθμού με τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής.
 • Τα πνευματικά δικαιώματα του λογοτύπου που θα επιλεγεί, μεταφέρονται αυτόματα, ως πνευματική ιδιοκτησία του ΠΔΜ. Κάθε πνευματικό και ηθικό δικαίωμα που αφορά στις υπόλοιπες προτάσεις που δεν θα επιλεχθούν, παραμένει στην ιδιοκτησία του δημιουργού.
 • Με την υποβολή των γραφιστικών μοτίβων, σχεδίων, ιδεών, προτάσεων, κλπ, οι συμμετέχοντες επιτρέπουν ρητά στο ΠΔΜ την αναπαραγωγή και δημόσια προβολή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς να θίγεται ούτε το πνευματικό, ούτε το ηθικό δικαίωμα των συμμετεχόντων επί των αντίστοιχων γραφιστικών μοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ.
 • Με την ανακήρυξη του επιλεγμένου λογοτύπου ο νικητής εκχωρεί στο ΠΔΜ κάθε δικαίωμα επ’ αυτού συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτού.
 • Το ΠΔΜ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το λογότυπο για τους σκοπούς του Προγράμματος χωρίς να υποχρεωθεί σε καταβολή οποιασδήποτε περαιτέρω αμοιβής, πλην του έπαθλού που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
 • Το ΠΔΜ διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει στο μέλλον αντίστοιχη πρόσκληση διαγωνισμού ή ενδιαφέροντος ή να αναθέσει απευθείας εκ νέου το σχεδιασμό του λογότυπου σε κάποιον άλλο σχεδιαστή. Η εκχώρηση των περιουσιακών δικαιωμάτων επί του λογοτύπου που θα επιλεγεί περιλαμβάνει την ανέκκλητη εκχώρηση των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, εκμετάλλευσης και προσαρμογής του και έχει διεθνή ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων αυτών. Ως εκ τούτου, ο συμμετέχων-εκχωρητής θα απέχει από τη χρήση ή την εξουσιοδότηση τρίτων μερών για χρήση του λογοτύπου στο μέλλον.
 • Το ΠΔΜ έχει το δικαίωμα να προβεί (α) σε παραλλαγή, αλλαγή, βελτίωση, τροποποίηση, διαμόρφωση, μετάφραση και προσαρμογή του λογοτύπου όπου κρίνει σκόπιμο και (β) στη δημιουργία παράγωγων γραφιστικών μοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ., χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού.
 • Το ΠΔΜ δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που προκύπτει από την παραβίαση από τρίτους τυχόν δικαιωμάτων των συμμετεχόντων επί των γραφιστικών μοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ., που έχουν δημοσιευθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης διαγωνισμού.

 

 1. 4.    Στοιχεία φακέλου συμμετοχής και προθεσμία κατάθεσης

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας είναι η 31η Μαΐου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς), στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στην Κοζάνη, στη διεύθυνση: Μπακόλα & Σιαλβέρα Τ.Κ. 51 132) κατά τις ώρες 11:00 με 13:00, καθώς και στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Φλώρινα (3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης 53100, Φλώρινα Τ.Θ. 21) σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση Διαγωνισμού Λογότυπου, τα παρακάτω:

 • Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (υπάρχει συνημμένη)
 • Έγγραφο που να πιστοποιεί τη σχέση τους με το ΠΔΜ (φωτοτυπία της ταυτότητας ή Βεβαίωση Σπουδών)
 • Εκτυπώσεις της πρότασης/σχεδίου σε έγχρωμη, με γκρίζους τόνους και ασπρόμαυρη εκδοχή. Διάσταση χαρτιού: Α4, οριζόντια, με όνομα. Το λογότυπο θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: ηλεκτρονικά μέσα, κάρτα, μπροσούρα, αφίσα, banner, κτλ.
 • Οπτικό δίσκο (CD με όνομα) που θα περιέχει: τις προτάσεις (σχέδια) σε ψηφιακή μορφή, σε έγχρωμη, σε γκρίζους τόνους και σε ασπρόμαυρη εκδοχή, σε αρχείο εικόνας τύπου .jpg ή .png, και .pdf σε ανάλυση κατ’ ελάχιστο 300dpi.
 • Μια επιστολή που θα περιλαμβάνει ένα μικρό κείμενο (έως 500 λέξεις) παρουσίασης της ιδέας και εφόσον κρίνονται σκόπιμες διευκρινήσεις τεχνικής φύσης.

Για κάθε πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε με email στο info-career@uowm.gr.

 

 1. 5.    Βραβεία

Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί κατάταξη των τριών πρώτων προτάσεων.  Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 12 Ιουνίου 2017 στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης. Η πρόταση που θα είναι πρώτη σε κατάταξη θα χρησιμοποιηθεί για το Γραφείο Διασύνδεσης όπως ορίζεται παραπάνω.  Το όνομα του / των φοιτητών που θα είναι πρώτο στην κατάταξη θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας και θα βραβευτούν σε ειδική εκδήλωση.

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν είναι:

1ο Βραβείο: Έπαινος από το ΠΔΜ και ένα tablet.

2ο και 3ο Βραβείο: Έπαινος από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη

Καθηγήτρια Αναστασία Αλευριάδου

 

Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σχεδιασμού λογότυπου


Share