Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπότροφους μεταδιδάκτορες

24.01.2017
 

Η πρόσκληση αφορά νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές που δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη
του διδακτορικού τους προκειμένου να συμμετέχουν σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο
«Μοντελοποίηση μη-μόνιμων δυνάμεων σε μη-αεροδυναμικά σώματα και η πρόβλεψη
ρευστοδυναμικά-διεγειρόμενων ταλαντώσεων». Το αντικείμενο της έρευνας είναι στην περιοχή της
μηχανικής των ρευστών με εξειδίκευση σε προβλήματα δυναμικής αλληλεπίδρασης ροής ρευστών και
στερεών σωμάτων. Το πρόγραμμα διάρκειας 15 μηνών δύναται να χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του
επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
με τίτλο Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της
πρότασης το αργότερο έως την 3-2-2017.

Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κοζάνη 50132
Τηλ.: +30 24610 56754
Ηλεκτρ. ταχ.: ekonstantinidis@uowm.gr


 

Πληροφορίες μεταπτυχιακού

Φορέας υλοποίησης : Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας


Share