Έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική ( MSc in Applied Informatics ) – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

03.04.2017
 
Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics).
Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τις παρακάτω Κατευθύνσεις:
1. Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (Computer Systems and Network Technologies)
2. Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές (Computational Methods and Applications)
3. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
4. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας (E – Business and Innovation Technology)
Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Η διδασκαλία των μαθημάτων εκτείνεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα ενώ το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών σχολών, Θετικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
O φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα (υποβάλλεται σε έντυπο που μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή στη Γραμματεία του ΠΜΣ).
3. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος(με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
4. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.
     Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής απαιτείται το νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο.
5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (σύμφωνα με την προτεινόμενη ή με άλλη φόρμα).
6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, προσκομιζόμενο σε απλό φωτοαντίγραφο και επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
Απαιτείται ή
α) αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ή
β) TOEFL (Test of English as a Foreign Language ) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet – based test, ή
γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο(το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.
Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος.
7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν), τίτλοι ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής (εάν υπάρχουν).
8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας συναφούς προς το πεδίο ειδίκευσης (εάν υπάρχουν) με την προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης ενσήμων.
Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εισαγωγής και αξιολόγησης από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mai.uom.gr.
Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσκομίσει αντίγραφο πτυχίου ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο τρέχων Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση του αντίγραφου πτυχίου.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτοί μέχρι και 31/5/2017 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος Γ ́κτιρίου, Γρ.422,
Τηλέφωνο – Fax: 2310-891734, θυρίδα Νο.89, Δευτέρα έως και Παρασκευή 11:00-13:00 & 15:00-17:00
(Πληροφορίες: κα. Σιδηρά Ευτυχία & κα. Χωματοπούλου Αικατερίνη, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mai@uom.gr).

 


 

Πληροφορίες μεταπτυχιακού

Φορέας υλοποίησης : Παμεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Θεματικό πεδίο : Πληροφορική

Διάρκεια : Επι πληρωμής

Ποσό διδάκτρων :

Τίτλος απόκτησης : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Λήξη υποβολής αιτήσεων : 31.05.2017

Ιστοσελίδα : http://mai.uom.gr.


Share