Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις»

21.07.2016
 
Οι Σχολές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», λειτουργούν Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις»,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και την
Υπουργ. Αποφ.208829/Ζ1(22.12.2014), (ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 3608/31.12.2014).
Σκοπός του Προγράμματος είναι η ειδίκευση αποφοίτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στα πολυδιάστατα θέματα των Μικροσυστημάτων και Νανοδιατάξεων, όσον αφορά τόσο στοεπιστημονικό υπόβαθρο όσο και στις τεχνολογικές τους εφαρμογές στη Μικρο-Ηλεκτρο-Μηχανική και την Νανο-Τεχνολογία.
Στο ΔΠΜΣ «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις», δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν
διπλωματούχοι Μηχανικοί των Σχολών του Ε.Μ.Π. και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών,
πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται σε δύο βήματα:
1. Αρχικά θα πρέπει να συμπληρωθεί το κείμενο της Αίτησης (σε μορφή DOC) και να υποβληθεί (ως επισυναπτόμενο αρχείο) στο e-mail: yraptis@mail.ntua.gr. Η εκτύπωση του συμπληρωμένου αρχείου (ή του αντίστοιχου αρχείου PDF) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο βήμα
2. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι τις 9/9/2016, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (σε μορφή word doc, σε μορφή pdf)
  2. Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο – οι πτυχιούχοι Παν/μίων της αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  3. Αναλυτική Βαθμολογία (επικυρωμένη)
  4. Βιογραφικό Σημείωμα
  5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας(επικυρωμένη)
  6. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
  7. Συστατικές Επιστολές (Προαιρετικές)
  8. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
  9. Δύο (2) φωτογραφίες

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.physics.ntua.gr/gr/micronano/index.htm

Αρχεία: Αίτηση.doc ,  Αίτηση.pdf

Η Προκήρυξη


 

Πληροφορίες μεταπτυχιακού

Φορέας υλοποίησης : Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Θεματικό πεδίο : Μηχανικοί

Λήξη υποβολής αιτήσεων : 09.09.2016


Share