Χρήσιμες Ιστοσελίδες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Επωνυμία
Επωνυμία
Παρατηρήσεις
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς αναπτύσσει σύνολο δράσεων και προγραμμάτων στο στενότερο πυρήνα της πολιτικής για τους νέους και ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς:
- Συμμετοχή
- Πληροφόρηση
- Ελεύθερος χρόνος
- Επιχειρηματικότητα.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
To ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ είναι υπεύθυνο για:

  1. την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων φορέων των Υπουργείων Παιδείας και Απασχόλησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικής Πολιτικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  2. την ανάπτυξη της επικοινωνίας και το συντονισμό της δράσης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με σκοπό τη βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών.
  3. την εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση στελεχών του τομέα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε συνεργασία ή/και συμπληρωματικά με υπάρχουσες δομές των αρμόδιων Υπουργείων Απασχόλησης και Παιδείας.
  4. τον προσδιορισμό αφενός των προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας των φορέων ΣΥ.Ε.Π. και αφετέρου της επάρκειας προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών ΣΥ.Ε.Π. και την τήρηση των αντίστοιχων μητρώων.
  5. τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και προσώπων σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανταλλαγών με τις χώρες της Ε.Ε.,
  6. την ανάπτυξη κριτηρίων και προτύπων μεθόδων αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού για εκπαίδευση και κατάρτιση,
  7. το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που εντάσσονται στους σκοπούς του Ε.Κ.Ε.Π., είτε από το ίδιο το Κέντρο είτε σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διακρατικών προγραμμάτων.
  8. την εκπόνηση και ανάθεση ερευνών, μελετών και προγραμμάτων για την επίτευξη των σκοπών του
  9. τη συνεργασία για θέματα της αρμοδιότητάς του με Οργανισμούς, Κέντρα, Ινστιτούτα και άλλουςφορείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προς επίτευξη των στόχων του,
  10. 10. τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς του
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Το Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, σχεδιάζει, προκηρύσσει και υλοποιεί ετησίως μεγάλο αριθμό προγραμμάτων υποτροφιών, μέσω των οποίων Έλληνες, ομογενείς, αλλογενείς, μαθητές, φοιτητές, επιστήμονες, ερευνητές και καλλιτέχνες ενισχύονται οικονομικά, προκειμένου να αποκτήσουν ανώτερους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να διακριθούν στον επιστημονικό και επαγγελματικό στίβο.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ιστοσελίδα για την κατάρτιση καθώς επίσης και για τη δράση EUROPASS. O Φάκελος Europass ο οποίος είναι κοινός για όλη την Ευρώπη αποτελείται από 5 έγγραφα: Βιογραφικό Σημείωμα, Διαβατήριο Γλωσσών, Κινητικότητα, Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού και Παράρτημα Διπλώματος.
ΙΔΡΥΜΑ fulbright
Το Πρόγραμμα Fulbright είναι ένα πρωτοποριακό διεθνές πρόγραμμα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών. Στα γραφεία του Ιδρύματος Fulbright στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν Συμβουλευτικά Κέντρα που προσφέρουν δωρεάν πληροφορίες και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
Ιστοσελίδα σχετική με μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρέχει συμβουλευτική δράση σχετικά με την επιλογή προγράμματος καθώς και με ζητήματα που αφορούν στην συμπλήρωση αίτησης, μετακίνηση, επικοινωνία με διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού κ.λπ.

Share