Όροι χρήσης δικτυακών τόπων ΔΑΣΤΑ

Όροι Χρήσης του Δικτυακού Τόπου & του Πληροφοριακού Συστήματος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ο δικτυακός τόπος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (εφεξής Δ.Α.ΣΤΑ.) dasta.uowm.gr ανήκει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εκτός αν άλλως ορίζεται, ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο νόμο 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ο εν λόγω δικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού μπορεί να προσφέρει σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες υπηρεσίες κυρίως ενημέρωσης, εύρεσης, πλοήγησης, θέασης και χρήσης πληροφορίας, κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνίας και ενημέρωσης καθώς και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν το πληροφοριακό σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων στο παρόν, όρων χρήσης. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχετική διεθνή και εθνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Ο επισκέπτης/χρήστης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να κάνει χρήση της υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο αποδεχόμενος πλήρως τους όρους χρήσης.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες που διατίθενται στους χρήστες έχουν καθαρά πληροφοριακό περιεχόμενο. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς καμία προειδοποίηση. Παρότι καταβάλλεται μέριμνα ώστε τα στοιχεία που περιέχονται δικτυακό τόπο να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη.

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του επισκέπτη/χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου της Δ.Α.ΣΤΑ. αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο της Δ.Α.ΣΤΑ. και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επιπλέον δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν δικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεση του επισκέπτη/χρήστη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών και μόνο, για λόγους στατιστικούς, τα οποία τίθενται υπόψη για τους σκοπούς της Δ.Α.ΣΤΑ.. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους επισκέπτες/ χρήστες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες φόρμες υποβολής στοιχείων ή τον προσδιορισμό της θέσης του επισκέπτη/χρήστη. Ο επισκέπτης/χρήστης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο της Δ.Α.ΣΤΑ., όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί. Όταν αποστέλλονται πληροφορίες προς τον δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνονται για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του επισκέπτη/χρήστη θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση του δικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων (upload) στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει ο επισκέπτης/χρήστης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν τον δικτυακό τόπο του ΑΠΘ ή άλλους χρήστες του διαδικτύου. Για τη λειτουργία και παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι απαραίτητη η διαβίβαση προσωπικών στοιχείων/δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς, ανάλυση χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο επισκέπτη/χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή την πραγματοποίηση των λειτουργιών του διαδικτυακού τόπου της Δ.Α.ΣΤΑ.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου της Δ.Α.ΣΤΑ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση dasta@uowm.gr, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση, όπως επίσης και για την απενεργοποίηση των υπηρεσιών προσδιορισμού θέσης του χρήστη. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο τελικός χρήστης και επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου της Δ.Α.ΣΤΑ ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και τους ακόλουθους κανόνες λειτουργίας:
1. ο χρήστης δεν μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς πρόσβασης,
2. απαγορεύονται τα μηνύματα για παράνομο λογισμικό, λογισμικό εξουδετέρωσης προστασίας, ή αυτά που αναφέρονται σε παράνομη απόκτηση προστατευμένου περιεχόμενου,
3. απαγορεύονται τα υβριστικά μηνύματα, μηνύματα μίσους ή ρατσιστικά μηνύματα ή οποιαδήποτε άλλα μηνύματα ή περιεχόμενο που μπορεί να θίγει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη φήμη των χρηστών του της Δ.Α.ΣΤΑ ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου,
4. τυχόν αντιρρήσεις σε επεμβάσεις Διαχειριστών (Administrators) του διαδικτυακού τόπου της Δ.Α.ΣΤΑ θα πρέπει να υποβάλλονται με μήνυμα στον Διαχειριστή – μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dasta@uowm.gr – και όχι δημόσια,

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του επισκέπτη/χρήστη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

Όλο το παρόν υλικό του διαδικτυακού τόπου της Δ.Α.ΣΤΑ. προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121 ΦΕΚ 25, 4/3/1993). Δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Δ.Α.ΣΤΑ. ο δανεισμός, η πώληση, η ενοικίαση, η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης, η μετάφραση, η προσαρμογή, η διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, με φωτοαντίγραφα ή άλλους τρόπους, οποιουδήποτε μέρους αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός των εξαιρέσεων που ορίζουν επακριβώς οι Παράγραφοι 1 και 2, Άρθρο 43 του Ν.2121.


Share