Προκήρυξη Θέσης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με Υποτροφία | ΤΜΜ ΠΔΜ

19.12.2016
 

H Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη συνεδρίαση 209/17-10-16 αποφάσισε να προκηρύσσει μία θέση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο επιστημονικό πεδίο των Ταλαντώσεων και της Δυναμικής Μηχανών, με τίτλο “Ανάπτυξη Μη Γραμμικής Αριθμητικής Μεθόδου για την Ανάλυση της Ταλαντωτικής και Ακουστικής Συμπεριφοράς Κινητήρα Οχήματος”.

Κατεβάστε την προκήρυξη ]

ΠΡΟΣΟΧΗ: [ Εδώ θα βρείτε τον Κανονισμό και την Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής ] – Η Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής βρίσκεται στο τέλος του PDF

Η εκπόνηση της εν λόγω Διδακτορικής Διατριβής θα γίνει μέσω προγράμματος υποτροφίας που θα χρηματοδοτηθεί από την εταιρία ανάπτυξης λογισμικού με την επωνυμία «TechnoStarCoLtd» που εδρεύει στην Ιαπωνία. Η διαχείριση του προγράμματος υποτροφίας θα γίνει από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Π.Δ.Μ. και  Επιστημονικά Υπεύθυνος αυτού θα είναι ο επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής κος Γιαγκόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Δ.Μ.

Το πρόγραμμα Υποτροφίας και η υποτροφία θα έχει μέγιστη διάρκεια τέσσερα (4) έτη, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Το ετήσιο καθαρό ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 10.200€ και μπορεί να δίνεται τμηματικά.

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων Διδακτόρων

 1. Να είναι Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 2. Να μην κατέχουν έμμισθη θέση εργασίας στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα.
 3. Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31.12.1988.
 4. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει:

- να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή

- να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή

- να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.

 1. Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΠΣ)

-   Σε περίπτωση που οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι σε εξέλιξη, απαιτείται αναλυτική βαθμολογία με μέσο όρο από 8,50/10,00 και άνω ή βεβαίωση αρμόδιου φορέα του μεταπτυχιακού προγράμματος για την άριστη επίδοση του υποψήφιου.

-   Υποψήφιος χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα μπορεί να υποβάλει αίτηση για διδακτορικό, μόνο: A. εφ’ όσον έχει δίπλωμα από ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης, με ελάχιστο βαθμό 8,00/10,00, B. έχει τουλάχιστον μία (1) δημοσιευμένη εργασία σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα και επαρκώς μία ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση αγγλικά διότι ο κύριος όγκος της διατιθέμενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική.
 2. Εμπειρία, χρήση και διαχείριση λειτουργικών συστημάτων UNIX καθώς και η γνώση σε γλώσσες προγραμματισμού: C, C++, Python, Matlab, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Κριτήρια επιλογής υποψήφιων Διδακτόρων.

 • Ο γενικός βαθμός του διπλώματος ειδίκευσης.
 • Η επίδοση στη διπλωματική εργασία.
 • Η ερευνητική δραστηριότητα του.
 • Η προσωπικότητα του.
 • Το σχέδιο της ερευνητικής πρότασης (μέγιστο αριθμός σελίδων: 2) που θα υποβάλει ο υποψήφιος για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο εν λόγω θέμα.

Η προσωπικότητα του υποψήφιου θα εκτιμηθεί από σχετική συνέντευξη προς τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) με την αρωγή αρμόδιου μέλους ΔΕΠ του γνωστικού αντικειμένου Στη συνέντευξη δύναται να συμμετέχει και εκπρόσωπος της εταιρίας που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα υποτροφίας για την εκπόνηση της συγκεκριμένης Διδακτορικής Διατριβής.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 29/11 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη) τα παρακάτω

 1. Αίτηση σε τυποποιημένο έντυπο του Τμήματος.
 2. Σχέδιο ερευνητικής πρότασης (μέγιστο αριθμός σελίδων: 2)
 3. Τίτλοι Σπουδών.
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 6. Βιογραφικό σημείωμα.
 7. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας.
 8. Συστατικές επιστολές.

Share