Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης, αποτελεί τη γέφυρα διασύνδεσής με θέματα που αφορούν τη συνέχιση των σπουδών, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και αφετέρου στην πιο ομαλή πρόσβασή των φοιτητών στην αγορά εργασίας. Μέσω της ιστοσελίδας του, των διαλέξεων, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και του έντυπου ενημερωτικού υλικού, παρέχει τακτική ενημέρωση, επιδιώκοντας να αποτελέσει μια σταθερή και έγκυρη πηγή γνώσης και ενημέρωσης.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του, όπως αυτό διαμορφώνεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2007-2013», στοχεύει στην παροχή μιας σειράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών με σημαντικά αναδυόμενα οφέλη, όπως:

  • Την ενίσχυση του βαθμού εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον
  • Την επιτυχή διασύνδεση τελειοφοίτων/αποφοίτων με την αγορά εργασίας

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού το Γραφείο Διασύνδεσης θα παρέχει μια σειρά από ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης σε θέματα προώθησης της απασχόλησης, προγραμμάτων σπουδών και σταδιοδρομίας, όπως:

  • Προσφερόμενες θέσεις εργασίας
  • Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά/Μεταδιδακτορικά Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
  • Υποτροφίες και Κληροδοτήματα
  • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, ημέρες καριέρας, τεχνικές συνέντευξης και αναζήτησης εργασίας, κ.λ.π.)
  • Ερευνητικά Προγράμματα σε Ελλάδα και Εξωτερικό
  • Δραστηριότητες Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Προγράμματα Κατάρτισης και Εκπαίδευσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης, σε συνεργασία πάντα με τη κεντρική δομή της οριζόντιας δράσης της Δ.Α.ΣΤΑ, θα συμμετάσχει από κοινού στη διοργάνωση ειδικά στοχευόμενων εκδηλώσεων, ημερίδων και σεμιναρίων, προκειμένου να συμβάλλει ακόμα περισσότερο στη δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας καθώς επίσης και της πιο ομαλής μετάβασης του αποφοίτου του ιδρύματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από τον ακαδημαϊκό στον εργασιακό και κοινωνικό βίο.

Επισκεφτείτε την νέα ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης https://dasta.uowm.gr/career


Share