Το πρόγραμμα

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην επέκταση, τη θεσμική κάλυψη και την ποιοτική αναβάθμιση της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που συγκροτούν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Οι επιμέρους στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • η απόκτηση εκ μέρους των συμμετεχόντων φοιτητών μιας πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή/και η επαγγελματική ένταξη τους στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση,
  • η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης,
  • η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην Ελληνική πραγματικότητα.
  • η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.
  • η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του Πανεπιστημίου και των συναφών παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία και τέλος
  • η ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για τις επιμέρους ειδικότητες στις οποίες εκπαιδεύονται οι φοιτητές του Π.Δ.Μ.

Βάσει των παραπάνω ο στόχος του Ιδρύματος είναι να ενσωματώσει την ουσιαστική και συστηματική πρακτική άσκηση των φοιτητών του στα προγράμματα σπουδών λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. Στόχος ο οποίος εν μέρει επιτεύχθηκε με επιτυχία από την προηγούμενη υλοποίηση του ίδιου προγράμματος και θεωρείται ότι θα πρέπει να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί.
Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αφορά το χρονικό διάστημα από 01/10/2010 έως 30/09/2013. Ειδικότερα, με βάση έναν πυρήνα φορέων  που έχει ήδη συνεργαστεί με το Ίδρυμα και με δεδομένη την προσέλκυση νέων φορέων, το Ίδρυμα στοχεύει να εντάξει κατά τη διάρκεια των τριών ετών υλοποίησης του έργου 932 φοιτητές του στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στον χρονικό ορίζοντα των ακαδημαϊκών ετών 2010-2013, πέρα από τα προφανή οφέλη που θα προκύψουν για τους φοιτητές του Ιδρύματος, αποσκοπεί και στη στενότερη σύνδεση των επιχειρήσεων και των οργανισμών με το Ίδρυμα, αλλά και στην ανάπτυξη αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και μετά το τέλος της χρηματοδότησής της από το ΥΠΕΠΘ.

Συνοπτικά Πληροφοριακά Στοιχεία Πράξης

Τίτλος έργου Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός
Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Σύνολο
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 01/10/2010 31/10/2015 167.520,71
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 01/10/2010 31/10/2015 178.576,74
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 01/10/2010 30/09/2013 124.338,86
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 01/10/2010 31/10/2015 262.969,56
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 01/10/2010 31/10/2015 212.055,46
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ κ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 01/10/2010 31/10/2015 197.523,77
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 01/10/2010 31/10/2015 114.365,00
Σύνολο 728.784,51

 

Ποσοτικοί Δείκτες Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Προβλεπόμενη τιμή
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) Αριθμός 1
Αριθμός Γραφείων Πρακτικής Άσκησης που δημιουργούνται ή ενισχύονται Αριθμός 1
Αριθμός ωφελούμενων φοιτητών / φοιτητριών από ενέργειες πρακτικής άσκησης Αριθμός 932
Θέσεις πρακτικής άσκησης Αριθμός 932
Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις Αριθμός 223
Share