Συντονισμός του έργου

Συντονιστική Ιδρυματική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Έχει συσταθεί, στα πλαίσια του Ιδρύματος, ένα συντονιστικό όργανο (Συντονιστική Ιδρυματική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης) αποτελούμενο από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο και τους υπευθύνους ΠΑ των Τμημάτων του ΠΔΜ. Στο συντονιστικό αυτό όργανο προεδρεύει ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος και έχει ως αντικείμενο:

 • την εποπτεία και συνεχή παρακολούθηση της προόδου του έργου (σε επίπεδο ιδρύματος και τμημάτων),
 • το συντονισμό σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο των ιδρυματικών και τμηματικών δράσεων,
 • τη διαρκή ανατροφοδότηση και την πρόληψη ή και αντιμετώπιση δυσχερειών/προβλημάτων.

Η Συντονιστική Ιδρυματική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα (με τη λήξη κάθε εξαμήνου Σπουδών) και έκτακτα, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, με πρωτοβουλία του Ιδρυματικά Υπευθύνου ή αίτημα των μελών της.

Ομάδα έργου Ιδρύματος

Για την καλύτερη αποδοτικότητα και υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων (σε επίπεδο ιδρύματος), οργανώθηκε «Ομάδα Έργου Ιδρύματος», υπό την εποπτεία του Ιδρυματικά Υπευθύνου, αποτελούμενη από τους υπευθύνους διαχειριστικής/γραμματειακής υποστήριξης των κεντρικών δράσεων και των προγραμμάτων ΠΑ των τμημάτων του Ιδρύματος. Σκοπός της «Ομάδας Έργου» είναι:

 • η εφαρμογή και διοικητική υποστήριξη των προβλεπόμενων δράσεων,
 • η αναζήτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών,
 • η υποστήριξη της Συντονιστικής Ιδρυματικής Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, καθώς και η υλοποίηση των αποφάσεων της.

Ομάδα έργου Τμήματος

Αντίστοιχα για την καλύτερη αποδοτικότητα και υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων (σε επίπεδο τμήματος), οργανώθηκε, για κάθε τμήμα του ΠΔΜ, «Ομάδα Έργου Τμήματος», υπό την εποπτεία του υπευθύνου της ΠΑ του τμήματος, αποτελούμενη από τον υπεύθυνο της ΠΑ του τμήματος, τους επόπτες καθηγητές του τμήματος, τους επόπτες των φορέων υποδοχής των ασκούμενων φοιτητών του τμήματος και τον υπεύθυνο διαχειριστικής/γραμματειακής υποστήριξης του προγράμματος ΠΑ του τμήματος. Σκοπός της «Ομάδας Έργου Τμήματος» είναι η εφαρμογή των προβλεπόμενων δράσεων (σε επίπεδο τμήματος), η υποστήριξη του υπευθύνου τμήματος και του προγράμματος ΠΑ του τμήματος και γενικότερα η βέλτιστη υλοποίηση του προγράμματος ΠΑ του τμήματος. Η Πρακτική Άσκηση των τμημάτων θα υποστηρίζεται επιστημονικά και διοικητικά από:

 • Τον υπεύθυνο ΠΑ του τμήματος,
 • Τους επόπτες της πρακτικής άσκησης ανά τομέα/κατεύθυνση/γνωστικό πεδίο,
 • Τον υπεύθυνο γραμματειακής/διαχειριστικής υποστήριξης του προγράμματος ΠΑ του τμήματος.

Στο πλαίσιο αυτό στελεχώθηκαν με προσωπικό τα γραφεία ΠΑ των τμημάτων εξυπηρετώντας, σε καθημερινή βάση, τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, παρέχοντας πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τη εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης. Επίσης θα υπάρχουν, με πρωτοβουλία του υπευθύνου, και συμβουλευτικές/ενημερωτικές συναντήσεις ανά τμήμα.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιδρύματος

Για τον καλύτερο συντονισμό και υλοποίηση των κεντρικών δράσεων καθώς και των επιμέρους προγραμμάτων πρακτικής άσκησης των τμημάτων, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, υπό την εποπτεία του Ιδρυματικά Υπευθύνου, γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος. Στις αρμοδιότητές του είναι:

 • Η Συστηματική παρακολούθηση και εποπτεία των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων,
 • Η δημιουργία τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης προόδου και αξιολόγησης του έργου,
 • Η συγκέντρωση και καταχώρηση στοιχείων για την παρακολούθηση/αξιολόγηση του προγράμματος,
 • Η διαχείριση του Πληροφοριακού συστήματος και της Ιστοσελίδας της Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος,
 • Η δικτύωση και συνεργασία με τη δομή ΔΑΣΤΑ του ιδρύματος και με τις δομές ΔΑΣΤΑ και τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης άλλων Πανεπιστημίων,
 • Η διευκόλυνση των διαδικασιών που αφορούν τις τοποθετήσεις των φοιτητών στους φορείς υποδοχής,
 • Η παρακολούθησης της εξέλιξης και ολοκλήρωσης των παραδοτέων,
 • Ο προγραμματισμός συναντήσεων και εργασιών σε συνεργασία με τους υπευθύνους των τμημάτων του ΠΔΜ για να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα προβλήματα/δυσχέρειες,
 •  Η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στο έργο για την πρόοδο αυτού. Η ενημέρωση αυτή έχει σκοπό να εμπλέξει την ομάδα έργου αλλά και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία αναγνώρισης προβλημάτων και κινδύνων. Με τη συνεισφορά όλων περιορίζεται η πιθανότητα να μην αναγνωριστούν έγκαιρα προβλήματα/δυσχέρειες,
 • Η διοικητική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του υποέργου των Κεντρικών Δράσεων,
 • Η διεκπεραίωση κάθε θέματος που ανατίθεται σε αυτό από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο και το οποίο δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των τμημάτων του ΠΔΜ.
Share