Παρακολούθηση – αξιολόγηση

Η επιτυχής και ομαλή υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης απαιτεί τη συστηματική παρακολούθησή του, μέσω μηχανισμών επίβλεψης, ως προς την προσφερόμενη ποιότητα για τον ίδιο το φοιτητή και κατ’ επέκταση για το Ίδρυμα. Θεωρούμε ότι η εμπειρία που έχει συσσωρευτεί συνιστά ικανή συνθήκη που θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και των προτεινόμενων δράσεων. Ωστόσο, το ίδρυμα επιθυμεί πάντα να επιτυγχάνει στις προσπάθειές του και ως εκ τούτου προτίθεται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση των προτεινόμενων δράσεων τόσο σε επίπεδο τμήματος όσο και σε επίπεδο ιδρύματος,
 • Παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησης όταν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά,
 • Συνεχής επικοινωνία των επιστημονικά υπευθύνων τόσο με τους ασκούμενους όσο και με τους φορείς απασχόλησης ώστε να παρακολουθείται η διαδικασία στο τυπικό και στο ποιοτικό της μέρος,
 • Δράσεις ανατροφοδότησης μέσω της επικοινωνίας με τους φορείς και τους φοιτητές,
 • Επισκέψεις των υπευθύνων στους χώρους απασχόλησης των ασκούμενων.

Η διαδικασία παρακολούθησης – αξιολόγησης της πορείας του προγράμματος και των φοιτητών που συμμετέχουν περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Έλεγχος της πορείας εκτέλεσης του έργου από τον επιβλέποντα με ενδεχόμενη επίσκεψη στο χώρο της παραγωγής αλλά και σε σχέση με τις φάσεις και το χρονοδιάγραμμα του πρωτοκόλλου συνεργασίας,
 • Σύνταξη εκθέσεων εργασίας από τον φοιτητή προς τον επιβλέποντα που θα περιλαμβάνουν μια συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων και των εμπειριών που αποκόμισε κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αλλά και παρατηρήσεις για την συνεργασία του με την επιχείρηση,
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τον ασκούμενο φοιτητή για την αξιολόγηση της ΠΑ καθώς και προτάσεις βελτίωσης αυτής,
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τον επιβλέποντα μέλος ΔΕΠ και τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής, τα οποία θα αφορούν την αξιολόγηση του φοιτητή και την πορεία εκτέλεσης του έργου,
 • Βαθμολόγηση του φοιτητή από τον επιβλέποντα, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση του υπευθύνου του φορέα υποδοχής,
 • Σύνταξη βεβαίωσης για την εκτέλεση πρακτικής άσκησης από τον φοιτητή που θα υπογράφεται από τους υπευθύνους τόσο της επιχείρησης, όσο και του Τμήματος.

Ο υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του τμήματος συντάσσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους την Έκθεση Αξιολόγησης του Τμήματος, η οποία θα συζητείται, θα διαμορφώνεται και θα εγκρίνεται από το συντονιστικό όργανο και θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, μεταξύ άλλων τον έλεγχο:

 • της αξιοπιστίας ποσοτικοποίησης των επιδιωκόμενων στόχων,
 • της ικανοποίησης των ασκουμένων από την Πρακτική Άσκηση (αντικείμενο εργασίας, εργοδότη, επόπτη καθηγητή κλπ.), με τη συμπλήρωση από τον ασκούμενο ειδικού ερωτηματολογίου,
 • της ικανοποίησης των εργοδοτών από τους ασκούμενους και τη συνεργασία τους με τους επόπτες καθηγητές, με τη συμπλήρωση από τον εργοδότη ειδικού ερωτηματολογίου,
 • του συστήματος αξιολόγησης και παρακολούθησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.
Share