Οριζόντιες Δράσεις Συνεργασίας

Με σκοπό την αποτελεσματικότερη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου και μέσω της δημιουργίας του ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια συντονισμού των δράσεων του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος με τις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιστοποιηθεί ο συντονισμός και η διαχείριση μεταξύ των επιμέρους πράξεων και αφετέρου η μεγιστοποίηση των συνεργειών και η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας. Ειδικότερα:

Εσωτερικές συνεργασίες:
Με σκοπό τη μέγιστη ωφέλεια των φοιτητών του ιδρύματος από το πρόγραμμα ΠΑ και της συνεργασίας με τις δομές του ΔΑΣΤΑ θα γίνει προσπάθεια ώστε σημαντικός αριθμός των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΠΑ, να συμμετέχουν/παρακολουθήσουν δράσεις και των δύο άλλων δομών του ΔΑΣΤΑ. Ειδικότερα μέσω προτροπής από τους επόπτες καθηγητές και τη διοργάνωση κοινών δράσεων ενημέρωσης θα επιδιώξουμε τη συμμετοχή των φοιτητών στις παρακάτω δράσεις:

  • Προετοιμασία των φοιτητών και η υποστήριξη των αποφοίτων για την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, μέσω δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης (Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Ομαδικά Εργαστήρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού),
  • Καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος και δημιουργία καινοτομικής συνείδησης, μέσω δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (παρακολούθηση μαθημάτων που εστιάζουν στην επιχειρηματικότητα, Υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων).

Εξωτερικές συνεργασίες:

  • Θα επιδιωχθεί η συνεργασία με δομές ΔΑΣΤΑ και Γραφεία Πρακτικής Άσκησης Ιδρυμάτων της ημεδαπής, με στόχο την υποβοήθηση της διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης εκτός του τόπου έδρας του Τμήματος ή/και του τόπου διαμονής του φοιτητή,
  • Θα συναφθούν πρωτόκολλα συνεργασίας με επιμελητήρια, εμπορικές και βιομηχανικές ενώσεις, καθώς και φορείς προώθησης της απασχόλησης.

Τρόπος εξεύρεσης συνεργασιών (φορέων υποδοχής ασκούμενων φοιτητών)

Κάθε ένα από τα τμήματα του ιδρύματος που θα υλοποιήσει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα επιδιώξει να έρθει σε επαφή με δυνητικούς φορείς υποδοχής φοιτητών μέσα από δύο τρόπους: είτε με απευθείας επαφή με βάση τον σχεδιασμό της πρακτικής άσκησης του τμήματος, είτε μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος. Στη συνέχεια το τμήμα θα επιλέξει μεταξύ των φορέων υποδοχής αυτούς που θα κρίνει ότι θα εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο τόσο της ανάγκες των φοιτητών, όσο και τις δυνατότητες ανάπτυξης του σχεδιασμού του και υπογράφεται η συμφωνία συνεργασίας. Ειδικότερα οι τρόποι εξεύρεσης συνεργασιών περιλαμβάνουν:

  • Συνεργασίες με πρωτοβουλία του ΔΑΣΤΑ και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Συνεργασίες με πρωτοβουλία του Φορέα Υποδοχής,
  • Συνεργασίες με πρόταση του/της φοιτητή/τριας,
  • Συνεργασίες με πρόταση του Επόπτη καθηγητή,
  • Συνεργασίες από το μητρώο Επιχειρήσεων του Γραφείου Διασύνδεσης.
Share