Έντυπα

Οδηγός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης

Ο «Οδηγός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης» απευθύνεται προς όλους τους εμπλεκόμενους με τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης, δηλαδή τους φοιτητές, τους φορείς υποδοχής και τα αρμόδια όργανα των Τμημάτων. Περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και περιγράφει βήμα προς βήμα τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης, με σκοπό την καλύτερη κατανόησή της από όλους τους εμπλεκομένους και κατά συνέπεια την  αρτιότερη οργάνωσή της σε επίπεδο Ιδρύματος.

Σχετικό αρχείο

Τυποποιημένα έντυπα

Με σκοπό την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της ΠΑ των τμημάτων, θα συνταχθούν από το γραφείο Πρακτικής άσκησης του ιδρύματος τυποποιημένα έντυπα για όλες τις φάσεις υλοποίησης και παρακολούθησης της Πρακτικής Άσκησης. Σε περίπτωση που απαιτείται από κάποιο τμήμα του ΠΔΜ πρόσθετη εξειδίκευση ή για κάποιο λόγο χρήση διαφορετικής φόρμας εντύπου θα πρέπει να αποτυπώνονται στο έντυπο οι ελάχιστες πληροφορίες των τυποποιημένων εντύπων. Τα έντυπα που θα συνταχθούν και κοινοποιηθούν προς χρήση από τα τμήματα είναι:

Για τον επόπτη καθηγητή

Για το φορέα υποδοχής

  • Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης 2010 – 2013 από το Φορέα Υποδοχής – σχετικό αρχείο
  • Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Φοιτητή/τριας από το Φορέα Υποδοχής – σχετικό αρχείο

Για το φοιτητή

  • Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2010 – 2013) – σχετικό αρχείο
  • Μηνιαίο φύλλο παρουσιών πρακτικής άσκησης – σχετικό αρχείο
  • Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης 2010 – 2013 από τον Ασκούμενο Φοιτητή – σχετικό αρχείο
  • Απολογιστική Έκθεση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή/τριας – σχετικό αρχείο
Share