Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων σχετικά με τη δημιουργία δηλωτικού σήματος (Λογότυπου) του Δήμου Κοζάνης

04.05.2017
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Κοζάνης κατόπιν των υπ’ αρ. αποφάσεων  211/2016 και 149/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τη δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) του Δήμου Κοζάνης.  Ο λογότυπος θα λειτουργεί ως ένα σύμβολο που αντανακλά την ιστορική, πνευματική, γεωγραφική, φυσική και πολιτιστική αξία και ποιότητα του  και θα προβάλλει την εικόνα του Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού στην ελληνική και στη διεθνή αγορά.  Ο λογότυπος θα αποτελείται από το εικαστικό και το λεκτικό μέρος (slogan) και  θα φέρει την επωνυμία του Δήμου. Ο λογότυπος θα χρησιμοποιηθεί σε πάσης φύσεως δραστηριότητες του Δήμου (προβολής, επικοινωνίας, ενημέρωσης, εκδηλώσεις κλπ) και σε ποικίλες εφαρμογε΄ς (επιστολές, ενημερωτικά έντυπα, υλικό προβολής, πινακίδες, σημαία, σφραγίδες, ιστοσελίδα κλπ). Τα πνευματικά δικαιώματα του λογοτύπου (εικαστικό και το λεκτικό μέρος) που θα επιλεγούν  μεταφέρονται αυτόματα, ως πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Κοζάνης. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εργασία δημιουργίας δηλωτικού σήματος (λογότυπου) του Δήμου Κοζάνης περιέχονται στην αρ. 4/2017 μελέτη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να αποστείλει  έως δύο (2) προτάσεις.
∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (µε τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)

Προτάσεις μπορούν να καταθέσουν εταιρίες, φυσικά πρόσωπα, γραφίστες, σχεδιαστές εικαστικοί, αρχιτέκτονες διακοσμητές και άλλες συναφείς ειδικότητες με τα ανωτέρα επαγγέλματα.

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης εξαιρούνται της δυνατότητας υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία δηλωτικού σήματος  ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η προθεσμία λήξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης της ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης: www.cityofkozani.gov.gr, δηλαδή έως 02-06-2017
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά ή να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση : Δήμος Κοζάνης, Πρωτόκολλο, Πλατεία Νίκης 1, Κοζάνη, Τ.Κ 50131,  με την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες στο τηλ. 24613-50311 -312).  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   1. Συνοδευτική επιστολή με τα στοιχεία επικοινωνίας του δημιουργού 2. Εκτυπώσεις  των προτάσεων  (σχεδίων) σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκδοχή, σε διάσταση  χαρτιού Α4. 3. Αναλυτικό εγχειρίδιο προδιαγραφών χρήσης προτεινόμενου λογοτύπου (οδηγό εφαρμογής) στο οποίο να παρουσιάζεται αναλυτικά το δημιουργικό σκεπτικό τόσο του εικαστικού όσο και του λεκτικού μέρους, καθώς και να τεκμηριώνεται με οδηγίες ορθής χρήσης και με παραδείγματα εφαρμογής σε διάφορα μέσα (έντυπα, ηλεκτρονικά και άλλα) 4.  Οπτικό δίσκο (CD) που θα περιέχει : α)τις προτάσεις (σχέδια) σε ψηφιακή μορφή σε έγχρωμη και σε ασπρόμαυρη εκδοχή, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα  σε αρχείο εικόνας τύπου .tiff, .jpg ή .png, σε ανάλυση 300dpi καθώς και σε αρχείο διανυσματικό (vector) τύπου .eps, .svg ή .ai.  β)το αναλυτικό εγχειρίδιο προδιαγραφών χρήσης προτεινόμενου λογοτύπου (οδηγό εφαρμογής) σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .doc, .ppt κλπ), στο οποίο να παρουσιάζεται αναλυτικά το δημιουργικό σκεπτικό τόσο του εικαστικού όσο και του λεκτικού μέρους, καθώς και να τεκμηριώνεται με οδηγίες ορθής χρήσης και με παραδείγματα εφαρμογής σε διάφορα μέσα (έντυπα, ηλεκτρονικά και άλλα).

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΑΜΟΙΒΗ
Η αξιολόγηση των προτάσεων  θα γίνει από  επιτροπή αξιολόγησης που συστάθηκε για το σκοπό αυτό με την αριθ. Απόφαση 211/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης. Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης εξαιρούνται της δυνατότητας υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία δηλωτικού σήματος. Η επιτροπή θα επιλέξει την επικρατέστερη πρόταση την οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να δώσει την έγκρισή του
Στο 1ο νικητή-νικήτρια του διαγωνισμού θα απονεμηθεί ειδικός έγγραφος τίτλος που θα πιστοποιεί τη νίκη του και χρηματικό βραβείο 5.000 ευρώ  Στο 2ο νικητή/τρια του διαγωνισμού  θα απονεμηθεί ειδικός έγγραφος τίτλος που θα πιστοποιεί τη νίκη του και χρηματικό βραβείο 2.000 ευρώ πλέον  Στο 3ο νικητή-νικήτρια του διαγωνισμού θα απονεμηθεί ειδικός έγγραφος τίτλος που θα πιστοποιεί τη νίκη του και χρηματικό βραβείο 1.000 ευρώ.  Η επίσημη παρουσίαση του λογοτύπου και η απονομή των τίτλων θα γίνουν σε ειδική τελετή, στην οποία θα δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα. Η συνολική πρόταση που θα τύχει του 1ου βραβείου θα αποτελεί εφεξής πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Κοζάνης, θα χρησιμοποιηθεί στα έντυπά του και όπου αλλού θελήσει ο Δήμος, χωρίς ο δημιουργός να απαιτήσει άλλη ιδιαίτερη αμοιβή πλην του ανωτέρω βραβείου. Η εκδήλωση συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό αποτελεί ταυτόχρονα ρητή παραίτηση του συμμετέχοντα από οποιοδήποτε δικαίωμά του ως δημιουργού, όλοι δε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν με τη συμμετοχή τους την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης διακήρυξης ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαδικασία ανάδειξης των προς βράβευση προτάσεων, τον καθορισμό του ύψους των βραβείων και την παραίτηση από κάθε δικαίωμα τους στη δημιουργία του λογοτύπου.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

———————————————————————

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ


Share