ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

07.06.2012
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: 2651 – Ο – 05862
FAX: 2651-0-05801 Ακαδημαϊκά έτος 2012 – 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Τμήμα Φιλοσοφίας. Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας τou Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ιδίου Πανεπιστημίου και με το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεχίζει και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 το Διστμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακοί Σπουδών:
Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την 26η και 27η Σεπτεμβρίου 2012 και
η οικεία συνέντευξη θα διενεργηθεί την 28η Σεπτεμβρίου 2012. στους χώρους του Τομέα Φιλοσοφίας. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές τριες οφείλουν να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ.. ως τις 20 Σεπτεμβρίου 2012.
τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (οι τελειόφοιτοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται υπό την αίρεση απόκτησης πτυχίου ως την περίοδο Σεπτεμβρίου 2012) 4. Αναλυτικό πίνακα των προπτυχιακών μαθημάτων ανά έτος και την αντίστοιχη επίδοσή τους σ αυτά 5. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας – οπωσδήποτε της γλώσσας των
πηγών και της συναφούς βιβλιογραφίας της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργοοίας – ή βεβαίωση επάρκειας από την επιτροπή που θα διενεργήσει τις εξετάσεις 6. Δημοσιεύσεις – τεκμήρια ερευνητικής δραστηριότητας εάν βέβαια υπάρχουν).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Τομέα Φιλοσοφίας κ Παναγιώτα Σιούλα. τηλ. 2651-0-05862). (1) Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Γραμματεία Τμήματος Φ.Π.Ψ., Μεταβατικό κτίριο. 45 110 Πανεπιστημιούπολη.
Ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικης Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ.
Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών
Αναπληρωτής Καθηγητής
Κωνσταντίνος Πέτσιος


 

Πληροφορίες μεταπτυχιακού

Φορέας υλοποίησης : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θεματικό πεδίο : Εκπαίδευση

Λήξη υποβολής αιτήσεων : 20.09.2012


Share