Η χρήση των ψυχολογικών τεστ

Η χρήση των ψυχολογικών τεστ στον επαγγελματικό προσανατολισμό: Δυνατότητες και περιορισμοί

Τα ψυχολογικά τεστ είναι εργαλεία μέτρησης τα οποία αξιοποιούνται στις διαδικασίες ψυχολογικής διάγνωσης ή ψυχολογικής πρόβλεψης . Υπάρχουν πολλών ειδών τεστ: προσωπικότητας, ικανοτήτων, ενδιαφερόντων, αξιών και άλλων. Στόχος των τεστ είναι να συλλέξουν πληροφορίες και να τις μετατρέψουν σε μετρήσιμα μεγέθη , δηλαδή σε αριθμούς ή τιμές. Χρησιμοποιούνται στην ατομική συμβουλευτική κατά τη διάρκεια δηλαδή ατομικών συναντήσεων με τους συμβούλους σταδιοδρομίας του Γραφείο Διασύνδεσης. Βοηθούν τον Σύμβουλο να αξιολογήσει την προσωπικότητα του φοιτητή/αποφοίτου ή/και και να διαπιστώσει σε ποιες ικανότητες του φοιτητή/αποφοίτου μπορεί να παρέμβει και ποιες χρήζουν περαιτέρω ανάπτυξης.

Τα τεστ στα οποία έχετε πρόσβαση είναι ένα Tεστ προσωπικότητας (profiler), το οποίο αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας, όπως και ένα Ψυχομετρικό τεστ επιλογής μεταπτυχιακού (horizon masters), το οποίο εστιάζει στα ενδιαφέροντά σας. Μάλιστα κατευθύνει σε εκπαιδευτικά πεδία με τα οποία μπορείτε να ασχοληθείτε μέσα από τη συνέχιση των σπουδών σας.

Τα παραπάνω τεστ συμπληρώνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, αφού αποστείλετε ένα e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους συμβούλους του Γραφείο Διασύνδεσης. Μόλις συμπληρώσετε διαδικτυακά το τεστ έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε την ατομική σας έκθεση.

Μπορείτε να συζητήσετε την έκθεση με κάποιον σύμβουλο του Γραφείο Διασύνδεσης και να διερευνήσετε σε βάθος ή να διευκρινίσετε κάποια σημεία. Η επαφή σας με τον σύμβουλο διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα του τεστ θα ερμηνευτούν με τρόπο κατάλληλο και σφαιρικό.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ένα τεστ δεν αποτελεί σχεδόν ποτέ επαρκές κριτήριο για τη λήψη οριστικών αποφάσεων. Η ανθρώπινη συμπεριφορά και προσωπικότητα είναι πιο σύνθετη από την περιγραφή που δίνει ένα τεστ. Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις που θα λάβετε δεν πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στα αποτελέσματα των τεστ, αλλά να είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διαδικασίας κατά την οποία, εκτός των τεστ, θα συλλέξετε και θα αξιολογήσετε πληροφορίες από διάφορες πηγές.


Share