Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

15.11.2016
 

Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών και καλεί τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση στα θεματικά πεδία έρευνας που αναφέρονται παρακάτω:

Προτεινόμενα Πεδία Έρευνας για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 13.1 του Κανονισμού λειτουργίας προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος  ο Υποψήφιος Διδάκτορας θα πρέπει κατ’ αρχήν να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του άρθρου 2 ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μάστερ) από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ , αντίστοιχου με το παραπάνω μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.

β) να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

Καλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων α) και β)  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις θέσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων, με την υποβολή αίτησης, αφού πρώτα επικοινωνήσουν με τον αντίστοιχο επιβλέποντα. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει διάρκεια 30 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ιστότοπο του Ιδρύματος.

Κάθε Υποψήφιος Διδάκτορας θα πρέπει να υποβάλει έως την Παρασκευή 9/12/2016 στη Γραμματεία του ΠΜΣ  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας
  • Ερευνητική πρόταση σε έντυπη μορφή (docLaTex).
  • Ερευνητική πρόταση σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή στο mai@uom.gr)
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής, απαιτείται  το νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο μαζί με την απόφαση αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ. Εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού, η αναγνώρισή του από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να προσκομισθεί εντός εξαμήνου (ή και αργότερα με απόφαση της ΓΣΕΣ) από την ημερομηνία που η ΓΣΕΣ θα κάνει δεκτό τον υποψήφιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
  • Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).  Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής απαιτείται  το  νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο.
  • Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Β2), σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού(η απόδειξη της γλωσσομάθειας γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τις προκηρύξεις διαγωνισμών του ΑΣΕΠ).
  • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).
  • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.

Τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στη θέση ιστού Έντυπα του ΠΜΣ (σε μορφή doc και pdf).

Για περισσότερες πληροφορίες και για την κατάθεση του φακέλου τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν κατά τις ώρες κοινού 11:00-13:00  στη Γραμματεία του ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (4ος όροφος Γ΄κτιρίου, Γραφείο 422, τηλ. 2310 891-734, e-mail: mai@uom.gr) ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη διεύθυνση http://mai.uom.gr.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών εκτός των ωρών κοινού της Γραμματείας του ΠΜΣ μπορεί να γίνει σε κλειστό φάκελο στη θυρίδα του ΠΜΣ (θυρίδα Νο.89, ισόγειο δίπλα στα ασανσέρ).

Σε περιπτώσεις που είναι δύσκολη η αυτοπρόσωπη προσκόμιση των δικαιολογητικών, η υποβολή της αίτησης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να γίνει από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή μέσω ταχυδρομείου/courier (με ημερομηνία αποστολής από 10/11 ως 9/12/2016) στην παρακάτω διεύθυνση.

Γραμματεία ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Κτίριο Γ’, 4ος όροφος, Γραφείο 422
Εγνατίας 156, Τ.Κ. 54006 Θεσ/νίκη

Υπόψην κας. Σιδηρά


Share