Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) είναι μια οριζόντια δράση της οποίας στόχος είναι να αναπτύσσει τη στρατηγική, το όραμα και τις πολιτικές του ιδρύματος, συνδέοντας την αγορά εργασίας και τη σταδιοδρομία των φοιτητών του. Επίσης, στο να συντονίζει τις Δομές και τις δραστηριότητες που βρίσκονται υπό την επίβλεψή της (Γραφείο Διασύνδεσης-Πρακτική Άσκηση-Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία), ώστε να διασφαλίζεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η βιωσιμότητα των Δομών αυτών καθώς και στο να αποτελεί την κύρια πύλη διασύνδεσης του ιδρύματος με την αγορά εργασίας και επιχειρηματικότητας.

Επιγραμματικά στόχοι της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Π.Δ.Μ., είναι:

  • Ενιαία αντιμετώπιση των ζητημάτων σταδιοδρομίας και απασχόλησης
  • Κοινές δράσεις των επιμέρους δομών
  • Αναγνωρισιμότητα – Σύνδεση της Δ.Α.ΣΤΑ και των δομών της με την απασχόληση και τη σταδιοδρομία (μέσα και έξω από το Ίδρυμα)
  • Συμπληρωματικότητα δράσεων των δομών – Μεγιστοποίηση ωφελειών
  • Έμφαση σε «ανοιχτές» δράσεις – Συμμετοχή των παραγωγικών φορέων

Δομές υπό την επίβλεψη της ΔΑΣΤΑ

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του, όπως αυτό διαμορφώνεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2007-2013», στοχεύει στην παροχή μιας σειράς υπηρεσιών με σημαντικά οφέλη, όπως την ενίσχυση του βαθμού εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον και την επιτυχή διασύνδεση τελειοφοίτων/αποφοίτων με την αγορά εργασίας.

Πρακτική Άσκηση

Η Πράξη με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», περιλαμβάνει δράσεις που έχουν στόχο την οργάνωση και τη λειτουργία Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές-φοιτήτριες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας φιλοδοξεί να υποστηρίξει τους φοιτητές και πτυχιούχους του, που επιθυμούν να αποκτήσουν επιχειρηματική κουλτούρα, υποστηρίζοντας σπουδαστές, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις στο να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, μέσω της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».


Share